Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας

Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Εταιρίας VENTUS ATE περιλαμβάνει τις θεμελιώδεις αρχές, κανόνες και αξίες που διαμορφώνουν το πλαίσιο των εταιρικών δραστηριοτήτων της και καθορίζουν την καθημερινή μας συμπεριφορά και πρακτική.
Το σύνολο αυτό των κανόνων και αρχών περιγράφει τη συμπεριφορά που αναμένουμε από τους ανθρώπους μας, καθώς επίσης και τον τρόπο με τον οποίο διεξάγουμε τις επιχειρηματικές δραστηριότητες μας με τους πελάτες, τους προμηθευτές και άλλους συνεργάτες μας.
Ο Κώδικας Δεοντολογίας και οι σχετικές με αυτόν διαδικασίες, ισχύουν για όλους τους εργαζόμενους, υπαλλήλους, στελέχη, ενθαρρύνουμε τους υπεργολάβους, προμηθευτές, συνεργάτες, συμβούλους και άλλους επαγγελματικούς εταίρους μας να σέβονται τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ και να υιοθετήσουν τις αρχές που περιλαμβάνονται στον Κώδικα Δεοντολογίας.
Σεβόμαστε τους νόμους και το ρυθμιστικό πλαίσιο της χώρας, καθώς και τις διεθνείς δεσμεύσεις και πρωτοβουλίες εταιρικής υπευθυνότητας και δρούμε με υψηλό αίσθημα ευθύνης και δεοντολογίας.
Νιώθουμε υπερήφανοι που δουλεύουμε ομαδικά και συνεργαζόμαστε, υποστηρίζοντας ο ένας τον άλλον για να επιτύχουμε κοινούς στόχους, είτε ως μέλη ομάδας, είτε ως υπεύθυνοι ομάδας. Επιλέγουμε να δουλεύουμε ομαδικά, αξιοποιώντας τις δεξιότητες, τις ιδέες και τις απόψεις όλων, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εργαζόμαστε όλοι προς όφελος της Εταιρίας και αισθανόμαστε όλοι συνυπεύθυνοι.
Εργαζόμενοι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να διεξάγουν τις προσωπικές τους αλλά και τις τυχόν άλλες εξωτερικές δραστηριότητες τους με τέτοιο τρόπο που δεν συγκρούεται ή δεν φαίνεται να συγκρούεται με τα συμφέροντα της Εταιρίας.
Η διαθεσιμότητα και ακεραιότητα των Πληροφοριακών Συστημάτων της Εταιρίας είναι θεμελιώδους σημασίας. Προσωπικά και επαγγελματικά δεδομένα προστατεύονται ενάντια σε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, απώλεια, ή χειραγώγηση με χρήση κάθε τεχνικού διαθέσιμου μέσου, με βάση το εφαρμοστέο Εθνικό Δίκαιο.
Οι εργαζόμενοι απαιτείται να διαχειρίζονται τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας με υπευθυνότητα και να τα προστατεύουν ενάντια σε απώλεια, βλάβη, κλοπή, λανθασμένη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση.
Οι εργαζόμενοι επίσης απαιτείται να σέβονται τα υλικά αλλά και άυλα περιουσιακά στοιχεία των συνεργατών της Εταιρίας.
Δεν ανεχόμαστε οποιοδήποτε είδος φυλετικής διάκρισης ή διακρίσεις που σχετίζονται με το γένος, τη θρησκεία, την ηλικία, την εθνικότητα, την κοινωνική ή εθνική προέλευση, την αναπηρία, τις πεποιθήσεις, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, ή τον συνδικαλισμό.
Οι αρχές αυτές ισχύουν και εφαρμόζονται ξεκινώντας από την πρόσληψη νέων εργαζομένων, καθώς και σε όλη τη διάρκεια της συνεργασίας και επαγγελματικής εξέλιξης των ανθρώπων μας.
Οι μόνοι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη είναι: η εμπειρία, η προσωπικότητα, η αποδοτικότητα, οι ικανότητες και τα προσόντα του κάθε εργαζομένου.
TOP