Ποιότητα υγεία και Ασφάλεια Περιβάλλον

Η VENTUS ATE δείχνοντας τον σεβασμό που τη διακατέχει για την Ποιότητα των προϊόντων της, την προστασία του Περιβάλλοντος και την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, σύμφωνα με τα πρότυπα:
ISO 9001:2015

ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
ενέταξε σε Ενιαίο Σύστημα τη Διαχείριση των παραμέτρων που διέπουν τις πιο πάνω έννοιες και λειτουργίες  και Δεσμεύεται δεσμεύεται για την εφαρμογή του σε κάθε δραστηριότητα, όπως στις φάσεις μελέτης, σχεδιασμού, κατασκευής, συντήρησης και λειτουργίας έργων και εγκαταστάσεων.
Το Ενιαίο Σύστημα είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις οργάνωσης και διοίκησης που περιγράφονται στα Διεθνή Πρότυπα.
Η VENTUS ATE  δεσμεύεται να παρέχει τα μέσα για την πλήρη συμμόρφωση με τις νομικές και λοιπές απαιτήσεις που διέπουν την λειτουργία της, προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία του Περιβάλλοντος, την Υγεία & Ασφάλεια των εργαζομένων της και την ενεργειακή απόδοση, την ενεργειακή χρήση και την ενεργειακή κατανάλωση.
Δεσμεύεται για συνεχή προσπάθεια, που αποσκοπεί στην πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών καθώς και στην εξάλειψη ή ελαχιστοποίηση των κινδύνων που θα μπορούσαν να προκύψουν από τη δραστηριότητα της.
Η VENTUS ATE ως  περιβαλλοντικά υπεύθυνη εταιρεία, δεν διακυβεύει την ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο των επερχόμενων γενεών.
Για την επίτευξη των στόχων αυτών η εταιρία δεσμεύεται να διαθέτει και να εξασκεί:
Προσωπικό ή Συνεργάτες με κατάλληλη εκπαίδευση και να διασφαλίζει τη συμμετοχή των εργαζομένων σε θέματα που αφορούν την Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία, την Περιβαλλοντική και Ενεργειακή Διαχείριση.
Να αναγνωρίσει τους κινδύνους και να ελαχιστοποιήσει τις συνέπειες τους σε όλους τους εργαζόμενους της, με τη λήψη κατάλληλων προληπτικών μέτρων.
Να προλαμβάνει τους τραυματισμούς, τις ασθένειες και τα δυσμενή περιστατικά Υγείας & Ασφάλειας που θα μπορούσαν να προκύψουν από τη λειτουργία και τις δραστηριότητές της.
Να παρέχει κατάλληλη εκπαίδευση και να διασφαλίζει τη συμμετοχή των εργαζομένων σε θέματα που αφορούν την Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία, την Περιβαλλοντική και Ενεργειακή Διαχείριση.
Να προστατεύει τους εργαζόμενους και το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο λειτουργεί, υιοθετώντας ασφαλείς τεχνολογίες και διαδικασίες λειτουργίας.
Να προστατεύει το περιβάλλον, να αναγνωρίζει και ν' αξιολογεί τις Περιβαλλοντικές Πλευρές των δραστηριοτήτων της.
Να μην ρυπαίνει το περιβάλλον, να μειώνει την ποσότητα των παραγομένων αποβλήτων και να διασφαλίζει περιβαλλοντικά ορθό τρόπο το χειρισμό και την απόρριψή τους.
Να γνωστοποιεί τη δέσμευση της για την προστασία του Περιβάλλοντος και την Υγεία & Ασφάλεια των εργαζομένων της, των προμηθευτών της, των πελατών της και του κοινωνικού συνόλου εντός του οποίου λειτουργεί καθώς και την ενεργειακή διαχείριση.
Να συνεργάζεται με Περιβαλλοντικούς Φορείς και Υπηρεσίες για την προστασία του περιβάλλοντος.
Να προστατεύει τα αρχαία μνημεία , την πολιτιστική κληρονομιά και τη χλωρίδα – πανίδα του οικοσυστήματος, υιοθετώντας φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους και τεχνολογίες.
Να βελτιώνει συνεχώς το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος και Ενεργειακής Διαχείρισης.
Το Ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης παρακολουθείται συνεχώς μέσω διαφόρων δεικτών, όσο αφορά την απόδοσή του.
Με βάση την συνεχή πληροφόρηση και την ετήσια ανασκόπηση του Συστήματος, η Διοίκηση Δεσμεύεται για την θέσπιση νέων σκοπών και στόχων και την παροχή των απαιτούμενων πόρων, για την εκπλήρωσή τους.
Η ανωτέρω Πολιτική είναι διαθέσιμη στο κοινό και κοινοποιείται στο σύνολο του προσωπικού και τους συνεργάτες της εταιρείας, από τους  οποίους απαιτεί την πιστή εφαρμογή της.
Σε τακτά χρονικά διαστήματα η Πολιτική επανεξετάζεται για την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητά της, έχοντας ως δέσμευση τη συνεχή βελτίωση της διαχείρισης και των επιδόσεων σε θέματα Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία.

Μάρτιος 2022

TOP