ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιώνεται ότι, όπως προκύπτει από
το τηρούμενο στην Υπηρεσία μας
Μητρώο
Εργ. Επιχειρήσεων  (Μ.Ε.Ε.), η Επιχείρηση
VENTUS ΤΕΧΝΙΚΗ ATE
Νομικής Μορφής: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

TOP