Διοικητικό Συμβούλιο

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έληξε στις 13/02/2024.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η ακόλουθη:
Πρόεδρος :
Διευθύνων σύμβουλος:
Αντιπρόεδρος :
Μέλος :

TOP