"ΠΥΡΓΑΡΙ"

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΑΙΟΛΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 16MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ ''ΠΑΤΗΜΑ-ΚΟΤΣΙΛΙΑ'', ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ, ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ.

TOP