"ΠΤΩΟΝ"

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ & ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ 10 ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 40 MW, ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΤΩΟΝ, ΔΗΜΟΣ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ, ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ.

TOP